Archive

Archive for the ‘“Pass Pass” mis-Superjur Joe Fenech’ Category

It-Tnejn  27  ta’ Frar : San Gabriel tal-Addolorata

February 27, 2017 Leave a comment

Mill-Kitba ta’ dan il-qaddis:

“Padre, għidli jekk f’qalbi hemmx xi ħaġa li ma togħġobx lil Alla, biex inqaċċatha ’l barra.” – lid-direttur spiritwali tiegħu Padre Norberto.

“Il-fedeltà fil-ħwejjeġ żgħar għandha tkun ir-regola bażika biex tikseb il-qdusija.”

“Il-perfezzjoni tagħna ma tikkonsistix filli nagħmlu ħwejjeġ kbar imma li nagħmlu dawk ordinarji b’mod tajjeb.”

“Ħajti hija għaxqa kontinwa; dak li esperjenzajt f’dawn il-ħitan qaddisa kważi ma tistax tfissru; l-24 siegħa tal-ġurnata għalija qishom 24 waqtiet qosra; verament ħajti hija mimlija għaxqa.”

“Bid-dnub, O Ġesù, jien tajtek il-mewt, imma ma naqtax qalbi mill-maħfra tiegħek. Dawk il-flaġelli issejħuli, dawk dirgħajk miftuħin jistednuni, dik qalbek midruba toffrili kenn sigur.”

Il-Ħadd 26 Frar: It-8 Ħadd ta’ Matul is-Sena A

February 26, 2017 Leave a comment

“Ħadd ma jista’ jaqdi żewġ sidien; għax jew ikun jobgħod lil wieħed u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma’ wieħed u jistmell lill-ieħor.

Ma tistghux taqdu lil Alla u lill-flus. 

Il-mixi wara Ġesù jitlob deċizjoni. Jew qadi totali jew xejn. Il-qalb ma tistax tkun maqsuma. Alla jrid ikun l-ogħla valur. Għalih wieħed irid ikun lest li jċedi kollox. M’hemmx wisa’ għall-kompromessi u medjokrità.

Is-Sibt  25  ta’ Frar : Il-Beata Adeodata Pisani

February 25, 2017 Leave a comment

“It-Tqarbin Imqaddes huwa l-iqsar u l-aktar triq żgura għall-ġenna.”   San Piju X

Kien dan il-Papa qaddis, li fl-1910 tana l-opportunità li nistgħu nirċievu t-Tqarbin Imqaddes ta’ seba’ snin. Dari kienu wara l-età ta’ 12 jew 14 li wieħed kien jista’ jitqarben. Qegħdin napprofettaw ruħna minn din il-konċessjoni li tana dan il-Papa tal-Ewkaristija? Ejjew inkunu nies verament Ewkaristiċi. Nitolbu li ninbidlu f’dak li nirċievu fl-Ewkaristija Mqaddsa.

Il-Ħamis  23  ta’ Frar :  San Polikarpu   mill-Kitba ta’ dan il-Martri  

February 23, 2017 Leave a comment

“Servejt lil Kristu għal 86 sena u qatt ma naqasni. Kif, allura, nista’ nasal li nkasbar lis-Sultan li salvani? Niżżikħajr lilek li sibtni denn ta’ din il-ġurnata u din is-siegħa li jien nista’ nkun fost il-martri tiegħek u nixrob il-kalċi tal-Mulej tiegħi Ġesù Kristu”.

“Ejjew, għalhekk, niċħdu l-vanità tal-folla u t-tagħlim falz tagħha, u nduru għall-kelma mogħtija lilna sa mill-bidu”.

“Isimgħuni niddikkjara bil-qawwa li jiena Kristjan! ”

“Issa, j’alla Alla  u Missier tal-Mulej tagħna Ġesù Kristu, u l-qassis il-kbir etern nnifsu, l-Iben ta’ Alla Ġesù Kristu, jibnikom fil-fidi u fil-verità u fit-tieba kollha u jeħliskom minn kull għamla ta’ rabja u jagħtikom qawwa li tissaportu u perseveranza u sabar kollu paċenzja u safa”.

L-Erbgħa  22  ta’ Frar : Il-Katedra ta’ San Pietru

February 22, 2017 Leave a comment

 Int Pietru u fuq din il-blata nibni l-knisja tiegħi, u bwieb l-infern ma jegħlbuhiex. U lilek nagħtik l-imfietaħ tas-saltna tas-smewwiet; u dak li torbot fl-art, ikun marbut fis-sema ; u dak li tħoll fl-art, ikun maħlul fis-sema. ”  Mt 16, 18 u 19

 Trid tkun taf jekk intix fil-Knisja li waqqaf Ġesù ? saqsi lilek innifsek jekk intix mibni fuq il-blata li jisimha Pietru. Illum din il-blata jisimha Franġisku. Ir-rabta mal-Papa fil-fidi u s-sottomissjoni hija l-garanzija tal-fidi nisranija awtentika.

It-Tlieta  21  ta’ Frar : San Pietru Damjan Mill-kitba ta’ dan id-Duttur  

February 21, 2017 Leave a comment

“Inrażżnu lsienna għaliex jekk ma jkunux iddixxiplinati jiżvojtaw ir-ruħ mill-qawwa tal-grazzja tas-sema, u jdgħajfu il-saħħa tal-ħeġġa tagħha.” 

“Permezz ta’ mara (Eva) saħta waqgħet fuq id-dinja; permezz ta’ mara (Marija) ġiet lura fid-dinja l-barka”.

“L-aqwa penitenza tikkonsisti filli tieħu paċenzja bin-niket li Alla jippermetti. Penitenza tajba ħafna hija li tiddedika lilek innifsek li tagħmel b’eżattezza dak li hu mitlub minnek ta’ kuljum  u li tistudja u taħdem b’saħħtek kollha.”

“Issewwidx qalbek. Tħallix in-nuqqasijiet tiegħek jagħmluk anzjuż. Minflok, ħalli wiċċek jiddi s-serenità tal-ispirtu tiegħek.Ħalli l-ferħ ta’ moħħok joħroġ ’l barra.”

It-Tnejn  20  ta’ Frar : San Elewterju

February 20, 2017 Leave a comment

“Il-Karità hija dik li biha ħadd ma jintilef u mingħajrha ħadd ma jsalva.”  San Robertu Bellarmino

Kliem għaqli ta’ dan id-Duttur Kardinal Ġiżwita – arkitett u implimentatur tal-Konċilju ta’ Trentu. Ġwanni l-Evanġelista jgħidilna li l-‘karità tgħatti l-kotra tad-dnubiet’. ‘Biha ħadd ma jintilef’ – għaliex? Għaliex il-karità tgħajjat quddiem Alla u Alla ma jistax ma jħossux midjun ma’ min iħenn għall-maħbubin uliedu fil-bżonn.  ‘Mingħajrha ħadd ma jsalva’; għaliex hija l-prova vera tal-imħabba lejn Alla. Ikompli Ġwanni l-Evanġelista: ‘Min jgħid li jħobb lil Alla u jobgħod lil ħuh dan hu giddieb, għax kif tista’ tħobb lill-Alla li ma tarax u tobgħod lil ħuk li tara?’