Archive

Archive for the ‘“Pass Pass” mis-Superjur Joe Fenech’ Category

Il-Ħadd 26 ta’ Marzu : ir-Raba’ Ħadd tar-Randan

March 26, 2017 Leave a comment

“Il-Muej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni,
F’mergħat kollhom ħdura jqegħedni,
Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni;
Hu jrejjaqni”.
Salm 23

Is-Sibt 25 ta’ Marzu:

March 25, 2017 Leave a comment

“Il-ministru li għandu mmorru nqerru huwa d-delegat ta’ Kristu, li hu l-imħallef tal-ħajjin u tal-mejtin”.

San Tumas d’Aquino

Dari, missirijietna meta kienu jmorru jqerru kienu jibdew hekk: ‘Ġejt għandek u għand Alla għax inti minflok Alla!’

Il-Ġimgħa 24 ta’ Marzu:

March 24, 2017 Leave a comment

“l-ubbidjenza lejn il-konfessur hija l-aktar offerta li tingħoġob li aħna nistgħu nagħmlu lil Alla,
u l-aktar triq żgura li nkunu qed nagħmlu r-rieda ta’ Alla.”

San Alfons de Liguori

Dan il-parir ġej minn dan id-Duttur tal-Knisja li għallem fuq il-hlewwa li konfessur ghandu juri fil-konfessinarju, fi żmien meta l-Ġanseniżmu kien jgħallem li fil-Qrar, il-konfessur għandu jkun iebes mal-penitent.

Il-Ħamis 23 ta’ Marzu:

March 23, 2017 Leave a comment

“Il-palma tal-glorja hija riservata għal min jippersevera sa l-aħħar. Alla jgħinna u jinkurunana bir-rebħa eterna.”

San Padre Piju tal-Pjagi

Kemm hija konsolanti t-tama li ma tqarraqx bina. It-tama tagħna hija li wara din il-ġirja tal-ħajja, naraw lil Alla wiċċ imb’wiċċ.

L-Erbgħa 22 ta’ Marzu :

March 22, 2017 Leave a comment

“Li ma toqgħodx għall-parir tal-konfessur hija kburija u nuqqas ta’ fidi.”

San Ġwann tas-Salib

Kburija, għax ma tobdix u ma tissottomettix ruhek.
U minn min? Min dak, li skont il-fidi, qieghed iminflok Alla.

It-Tlieta 21 ta’ Marzu:

March 21, 2017 Leave a comment

“Habbrek dejjem biex tqerr dnubiethek
b’għarfien profound taċ-ċokon tiegħek u biċ-ċarezza u s-safa.”

San Ġwann tas-Salib

Fis-Sagrament tar-Rikonżiljazzjoni hemm il-kwiet tal-qalb, eżerċizzju ta’ umiltà u esperjenza tal-Ħniena bla tarf ta’ Alla.

It-Tnejn 20 ta’ Marzu:

March 20, 2017 Leave a comment

“Min jixtieq isib lil Ġesù għandu jfittxu mhux fix-xalar u d-divertimenti tad-dinja, imma fit-tgħakkis tas-sensi.”

San Alfonz M de Liguori

Hawn għandna l-loġika tad-dinja f’konfront mal-loġika ta’ Alla. Id-dinja tgħidlek: ‘Agħti lala lis-sensi!’ Alla jurina li darba n-natura tagħna hija midruba mid-dnub, huwa fir-rażna tal-passjonijiet li tinsab il-vera paċi tal-qalb.