Kliem ta’ min jixtarru

September 26, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

L-Ittra Pastorali li ħarġu Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta u Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fis-Solennità ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema, hija informattiva, formattiva u proattiva. Is-sinsla tal-argument tagħhom kienet karba u tħeġġiġa: Ngħożżu l-ħajja.

L-Isqfijiet qasmu din l-Ittra Pastorali qasira, diretta u għalliema f’erba’ partijiet. L-ewwel parti titħaddet fuq il-bżonn li nipproteġu l-ħajja dejjem u kullimkien. It-tieni parti tisħaq fuq it-theddida għall-ħajja fil-bidu tagħha. It-tielet tindirizza l-ewtanasja bħala t-theddida għall-ħajja. Filwaqt li fir-raba’ u l-aħħar parti l-Ittra Pastorali tħeġġeġ fuq l-importanza li nżidu l-kura u mhux noffru l-mewt. Read more…

My birthmate’s canonization

September 25, 2016 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap

With the fascinating melody of the great song written by the I pooh star, Ricardo Foglio, Storie di Tutti giorni (Everyday stories), I revently approached the life of my birthmate who now the Church has officially canonized as Saint Teresa of Calcutta.

Hers is a captivating story. It was not a story of those great hereos that history books speak about. She did not set sail toconquer entire peoples under compulsion. Thus, creating more poverty while enriching her pockets. No! Mother heard thepowerful cry of the dying Jesus on the Cross, “I thirst” (John 19:28). She responded with great generosity to that call. Read more…

Biex naqbad mal-WIFI

September 24, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Niftakar li kien il-Ħadd 10 ta’ Jannar ta’ din is-sena. Festa tal-Magħmudija ta’ Ġesù fix-xmara Ġordan. X’jum sabiħ kien! Emmnuni li ġurnata ta’ 12-il siegħa xogħol ma rajtiex għaddejja f’Mater Dei! X’saħħa ħassejt tiġri ma’ ġismi u ruħi f’dak il-jum!

Dakinnhar kelli nqaddes il-quddiesa ta’ nofsinnhar. Quddiem Knisja ippakkjata bin-nies kif se nfisser il-magħmudija? Qabel bdejt l-omelija tlabt bħas-soltu man-nies lill-Ispirtu s-Santu ħalli l-omelija tkun ġejja minnu mhux minn moħħi. Kif ftaħt għajnejja l-viżjoni tahieli ċara kristall. L-ismart phone! Read more…

Teżor moħbi lest biex jiġi skopert

September 23, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

L-Istitut Agostinjan minn dejjem ħadem kemm felaħ biex iġib ‘il quddiem l-imħabba lejn il-Kelma ta’ Alla, kif mgħoddija lilna b’tant imħabba u fedeltà minn Missirijiet il-Knisja. F’dawn il-Missirijiet, fosthom l-għaref Santu Wistin, l-Istitut Agostinjan jara l-importanza u r-rilevanza tagħhom mhux biss għat-tiġdid kontinwu tal-Knisja imma wkoll, fuq kollox, għat-tiġdid ta’ kull persuna li trid li jkollna relazzjoni mal-Mulej li “tagħmel ħafna frott” (Ġw 12:24).

Għalhekk, konxju mill-importanza kbira ta’ dawn il-Missirijiet fil-ħajja tan-Nisrani u ta’ dawk fostna li, b’sinċerità u b’qalb miftuħa, qegħdin ifittxu l-verità li timliehom bil-paċi biex jibqgħu jfittxuha aktar u aktar fil-fond l-Istitut medd għonqu għax-xogħol sabiħ u ta’ sfida li jwassal dan it-tagħlim sabiħ li jinforma u jifforma. Read more…

L-anġli tal-vara

September 22, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Fl-ewwel jiem tiegħi fil-Marsa, fil-Parroċċa tat-Trinità, wara lejl iebes ta’ xogħol fl-Isptar Mater Dei, x’fejqan inħoss meta ninżel dik u nagħmel dik il-passiġġjata fil-Knisja vojta minn nies! U jien u miexi ngħid f’qalbi: “ Grazzi Mulej! X’kapolavur ta’ knisja din!”

Nimxi. U għajnejja, ġieli magħluqin bil-għejja tal-kilometri li nterraq fl-Isptar, f’ħidmieti mal-morda, donnhom jieħdu r-ruħ kull darba li ninżel f’dan il-post qaddis. Santwarju mibni b’tant imħabba mis-sinjuri Balbi. Xempju tal-ġenerożità. Read more…

Għand id-dentista

September 21, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Kull sitt xhur tawni parir biex inaddafhom. Mhux biss biex jibqgħuli sbieħ. Bojod, kemm jista’ ikun, bħall-ħalib. Iżda wkoll, u mingħajr dubju, biex jibqgħuli b’saħħithom. Sabiex iservu aktar. Għaliex għandi bżonnhom! Biex nigdem l-ikel u mhux in-nies. Almenu hekk nispera. Read more…

Ġriegħi ma’ jdejja

September 19, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Darba kont għall-laqgħa ta’ talb u l-persuna li mexxiet il-laqgħa kienet qaltilna biex niġu għall-laqgħa b’idejna mfaxxati. Jiena hekk għamilt. Għalkemm f’moħħi u f’qalbi telgħuli elf mistoqsija.

Intant. Waslet il-laqgħa u jiena mort. Intasabt bilqiegħda u bdejt nirċievi. Il-passaġġ tal-Kelma ta’ Alla dakinnhar kien meħud mill-profeta Żakkarija. Kien jgħid hekk: “U jekk xi ħadd jistaqsih: ‘X’inhuma dawn il-ġrieħi fuq idejk ?’ hu jwieġeb: ‘Dawn għamluhomli fid-dar ta’ ħbiebi’” (Żak 13:6). Read more…