Il-partit ta’ Nikodemu

August 24, 2015 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Qiegħdin fis-sħana taħraq t’Awwissu. Xemx taqli l-ġrieden! Xemx li ma tissaportihiex! Veru? Ma nafx għaliex imma ġie f’moħħi karattru li donnu aktar postu li jissemma fir-Randan, jiġifieri għall-ħabta ta’ Marzu-April milli f’Awwissu. Madankollu hu ġie f’moħħi! Forsi minħabba l-isem partikulari tiegħu. Forsi l-għaliex hemm bżonn li jissemma’. Min jaf? Dawn huwa l-karattru ta’ Nikodemu. Read more…

Għalliema tal-Imħabba

August 23, 2015 Leave a comment

Min ma semax b’Madre Margerita De Brincat? Mhux l-ewwel darba li meta ippreżentajt xi santa jew domna tagħha lil xi ħadd il-persuna li tkun tgħidli mbissma: “Eh! Madre Margerita!” It-tbissima tal-persuna tixhed biżżejjed kemm Madre Margerita hija magħrufa u maħbuba fostna l-Maltin u l-Għawdxin. Il-qdusija tagħha tinġabar fil-frażi li tant kienet tħobb tgħid: “Inħobbu l-Imħabba!” Read more…

DOKUMENT TA’ POŻIZZJONI DWAR ID-DEKRIMINALIZZAZZJONI TAT-TKASBIR PUBBLIKU TAR-RELIĠJON U TAL-PORNOGRAFIJA

August 20, 2015 Leave a comment

7 ta’Awwissu, 2015  –  Ref:87/2015

Qegħdin ngħixu f’dinja li, kull ma jmur, qiegħda dejjem issir akar pluralistika, fuq kull livell. Dan ġab miegħu żieda fl-għarfien tal-valur tal-libertà kemm dik individwali kif ukoll dik ta’ gruppi, u dan qed jagħti firxa dejjem usa’ ta’ possibiltajiet ta’ għażla.

Ċertament, din hi xejra pożittiva, imma f’kuntest ta’ libertajiet individwali li qegħdin dejjem jiżdiedu, l-isfida reali donnha tinsab fil-ħarsien tal-kwalità tal-ħajja normali tagħna, imsejsa fuq valuri komuni. M’hemm ebda dubju li t-twemmin reliġjuż jiġi minn ta’ quddiem fost il-valuri li kull poplu jqis bħala l-aktar għeżież, billi dan jikkostitwixxi l-aħħar bażi li fuqha jsiru l-għażliet, kemm fuq livell individwali kif ukoll fuq dak kollettiv.  Huwa għalhekk fl-interess tas-soċjetà, speċjalment ta’ soċjetà li hi radikalment pluralistika, li tiddefendi u tippromwovi r-rispett lejn twemmin jew nuqqas ta’ twemmin reliġjuż.

Huwa f’dan il-kuntest li aħna nixtiequ nesprimu l-opinjonijiet tagħna dwar L-Emenda tal-Att tal-Kodiċi Kriminali tal-2015: Read more…

Categories: Knisja f'Malta

X’balla neħħejtli!

August 20, 2015 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Fi tnax-il sena li l-Mulej s’issa tani li nkun saċerdot tiegħu, m’għandniex xi ngħidu, mingħajr ma jistħoqqli, hemm xi ħaġa li, ngħaddi kemm ngħaddi minnha, qatt ma nista’ nifimha. Il-Mulej l-aktar li jaħdem f’ħajti għal ħaddieħor hu meta naħseb li m’hu qed jagħmel xejn! Read more…

Il-fdalijiet ta’ San Piju esposti fil-Bażilka San Pietru

August 16, 2015 Leave a comment

Il-fdalijiet ta’ San Piju ta’ Pietralcina se jkunu esposti għall-qima tal-fidili fil-Bażilka San Pietru bejn it-8 u l-14 ta’ Frar li ġej. L-Arċisqof Rino Fisichella, il-President tal-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida, kiteb lill-Arċidjoċesi ta’ Manfredonia-Veste-San Giovanni Rotondo li kienet ix-xewqa tal-Papa Franġisku li r-relikwarju ta’ Padre Pio jkun fil-Vatikan nhar Ras ir-Randan tas-Sena tal-Ġublew tal-Ħniena. Read more…

Categories: Leħen is-Sewwa

Fr Joe Galea Curmi maħtur Kanonku tal-Kapitlu Metropolitan

August 16, 2015 Leave a comment

Il-Vigarju Ġenejgcrali Fr Joe Galea Curmi ngħata l-pussess ta’ Kanonku tal-Kapitlu Metropolitan tal-Imdina. Iċ-ċerimonja saret fil-Kattidral tal-Imdina l-Ġimgħa filgħaxija u tmexxiet mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Fiċ-ċerimonja ħadu sehem il-membri tal-Kapitlu Metropolitan li awguraw lil Fr Joe Galea Curmi bħala membru ġdid tal-Kapitlu.

Wara fil-kattidral tal-Imdina kien hemm it-translazzjoni bir-relikwa tal-Madonna u Quddiesa. Il-Kattidral iċċelebra l-festa ta’ Santa Marija lbieraħ. L-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P. mexxa Konċelebrazzjoni Pontifikali flimkien mal-Kapitlu Metropolitan. Il-festa ntemmet bir-repożizzjoni tar-relikwa tal-Madonna u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Categories: Leħen is-Sewwa

Abbatini Maltin mal-Papa

August 16, 2015 Leave a comment
Categories: Leħen is-Sewwa