Żiffa friska eterna

April 29, 2017 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Ġejt mill-Isptar. Tlajt f’kamarti. Fis-skiet. Biex nistrieħ mill-għejja ta’ jiem ta’ ħidma bla heda u fit-tul.

Illejl, niżżi ħajr lill-Mulej, irqaddtu bl-aktar sliem. Fil-qalba ta’ ruħi kont naf li tajt kulma stajt. U tajtu bil-ferħ u b’qalbi kollha. Kif, Dak li għalih jien naħdem u lilu nqim, jagħtini lilu nnifsu bil-ferħ u b’qalbu kollha. X’ħin stenbaħt, u tajt lili nnifsi ħin biex niġi f’tiegħi, inżilt mis-sodda. U ħejjejt ruħi biex nibda’ l-ġurnata miegħu, bl-isbaħ u bl-aqwa talba: il-quddiesa. Read more…

The Archdiocese of Sao Paulo

April 28, 2017 Leave a comment

Abstracts from THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE – 11
By Fr John Caruana

The late Fr Peter Fenech went to Brazil soon after his ordination on the 7th of April 1962 with his colleague, Fr Frankie Tabone Adami. After a period in the diocese of Londrina in the State of Parana, he moved to the Archdiocese of Sao Paulo serving with the late Cardinal Arns who deeply respected him. Read more…

Categories: Ġenerali

M’hawnx prezzek!

April 27, 2017 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Tiftakru meta xi ħadd għamlilna xi pjaċir! Tana xi għajnuna kbira! F’kelma waħda għoġbu jagħtina dak li vera kellna bżonn? X’weġibnieh? X’għednielu? X’kienet il-kelma li ħarġet, ħelwa ħelwa, minn fommna, wara l-pjaċir li għamlilna? “M’hawnx prezzek!”

Għax lil dak jew dik li jkun jew tkun tant għamlu magħna li aħna, f’għajnejna, il-valur tagħhom hu mprezzabbli! Issa jekk hemm xi ħadd li, fil-verità, m’hawnx prezzu, huwa Ġesù Kristu! L-Iben ta’ Alla magħmul bniedem għalina! Ġesù, li ismu stess jfisser Alla jsalva, salvana mill-ħakma tax-xitan. Nistgħu int u jien nifhmu x’jiġifieri tkun taħt il-ħakma tax-xitan? Vera tal-biża u tat-twerwir! Read more…

Ngħidlek Prosit!

April 26, 2017 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Ħafna jparlaw. U jindifnu bi kliemhom stess. Mimli ġudizzji, lanez u vleġġeġ. Anki wħud minn dawk li jirrappreżentawk. Imsieken! mhux darba jew tnejn jiskru fil-preżunzjoni tagħhom stess. U aqta’ kemm jgħafġu u jnittnu kullimkien!

Imma fi fwieħtek jiena nilmħek. Ħallejthom jgħajruk meta kellek fejn tgħajjarhom. Ibiċċruk meta kellek fejn iġġibhom biċċiet. Jilgħabu bi kliemhom ħa jgħalluk. Meta int, bil-preżenza tiegħek, stajt timmutahom. Jew tħawdilhom kliemhom. Imma le! Int għażilt it-triq tas-skiet. Tad-djalogu. Tal-umiltà. Tista’ kollox u bqajt Ħaruf! Read more…

Isa! Ejja jaħasra! Wasalt!

April 25, 2017 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Tiftakru meta konna żgħar kemm konna intellqu! U kemm konna niġru! Issa jekk hux bil-patata fuq l-imgħarfa inkella mingħajrha, jew b’riġlejna l-lemini marbut ma’ ta’ l-ieħor jew ma tal-oħra mhux daqshekk importanti. X’taħseb sieħbi?

U x’kienu jgħidulna aktar ma nersqu lejn il-linja tat-tmiem tat-tiġrija? “Isa! Isa! Ejja! Naqra oħra! Isa! Wasalt!” Fi ftit kliem kienu jgħidulna kliem ta’ inkoraġġiment! Kienu jħeġġuna! U, daqskemm kienu jinkoraġġuna konna naħsbu li se jidħlu jiġru magħna huma fit-tiġrija! Tant kemm kienu jidħlu fiha donnha li t-tiġrija kienet saret tagħhom. U dan kienu jagħmluh biex żgur nirbħu t-tiġrija aħna! Ara kemm kienu jħobbuna! Veru? Read more…

Why do you seek the living among the dead?

April 24, 2017 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap

Easter, the Solemnity of Solemnities, recalls the definitive victory of Jesus Christ, the Son of God Incarnate, over sin and death. As Saint Paul rightly says in his First Letter to the Corinthians: “‘Death is swallowed up in victory’. ‘O death, where is thy victory? O death, where is thy sting?’” (1 Cor 15:54-55). Read more…

The Divine Mercy Sunday

April 23, 2017 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap

Today, April 23, the Second Sunday of Easter, we celebrate the Divine Mercy Sunday. In the homily of Saint Faustina’s canonization, Saint John Paul II declared that “this Second Sunday of Easter, … from now on throughout the Church will be called “Divine Mercy Sunday”. Read more…