Nidgħi!

June 29, 2015 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Bħalissa tgħidx x’inhu nieżel! Kulfejn immorru dejjem bis-sħana tiġri magħna! Imma mhux aħjar jekk ngħidu li qiegħdin ngħixu fi sħana kbira?

L-istorja tmur lura għall-ewwel snin tiegħi f’Mater Dei. Kont spiċċajt lejl iebes ta’ ħidma fl-Isptar. Madankollu kien lejl mimli barka. L-għaliex il-Mulej il-meravilji tiegħu ma jkun jafhom ħadd. Għajr il-qtajja’ bla għadd ta’ anġli u qaddisin għalenija miegħu! Mela naħseb li jafhomx xi ħadd hux? Ħeqq, xejn xejn dawk għandhom kameras akbar minn tagħna! X’taħsbu? Read more…

Oħtna l-art tipprotesta …

June 28, 2015 Leave a comment

Oħtna l-art tipprotesta għall-ħsara li nġibulha, meta nħaddmu b’mod irresponsabbli u nabbużaw mill-ġid li Alla għanieha bih.  Trabbejna naħsbu li aħna s-sidien u ħakkiema tagħha, bil-jedd li nħarbtuha kif irridu.  Il-vjolenza li hemm fil-qalb tal-bniedem miġruħ mid-dnub tidher ukoll fis-sintomi ta’ marda li tinħass fil-ħamrija, fl-ilma, fl-arja u fil-ħlejjaq ħajjin. Read more…

X’għandek? X’int imħasseb?

June 26, 2015 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Innutatni dieħel ħdejn il-pazzjenti. Qdejthom minn qalbi. Imbagħad ħarġet u ġiet issibni. Għall-ewwel ħasdittni. Imma ferħittni. Għaliex sensittiva għall-bżonnijiet tal-proxxmu!

“X’għandek Patri? X’int imħasseb?” Il-mistoqsijiet tagħha mimlija mħabba daħlu f’qalbi. Apprezzajthom. Kelli bżonnhom! “Int taf kif jaħdem kompjuter meta jkollu xi tlett programmi għaddejjin f’daqqa? Kif il-lembut idur u jgħaqad?” Tbissmet. Ħadt ir-ruħ. L-għaliex issa bdiet tifhem x’kont se ngħidilha. “Immaġina,” weġibtha. Ikollok mat-tlett affarijiet f’moħħok x’se tagħmel. Bilfors li tinkwieta xi naqra hux biex tara kif se tlaħħaqhom.” “Veru Patri!” weġbitni. “Għandek raġun! Imma peress li int dejjem tistaqsina kif aħna issa kien imiss lili biex nara kif int”. Read more…

It-triq tan-nofs

June 25, 2015 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Kont naħseb li hija kwistjoni biss tar-raġuni! Issa meta qallibt ftit intbaħt li anki l-fidi titħaddet dwarha. U skantajt. Naħseb ikun aħjar jekk nagħtikom is-sors fejn sibt dan li se naqsam magħkom illum.

Darba San Piju tal-Pjagi qal hekk: “Irridu inkunu nafu kif se nafdaw. Hemm il-biża’ ta’ Alla u l-biża’ ta’ Ġuda. Ħafna biża’ iġiegħel lil xi ħadd jaħdem mingħajr imħabba. Filwaqt li l-kunfidenza żejda ma tħalliniex nikkunsidraw il-periklu li għandna nissuperaw”. Read more…

Anniversarji u ġrajjiet kbar imfakkra f’ħarġa waħda tar-rivista Madonna Ta’ Pinu

June 19, 2015 Leave a comment

Madonna Ta’ Pinu, April-Ġunju 2015, Nru 173

Wieħed kien jistenna li l-ħarġa ta’ April-Ġunju 2015 tar-rivista Madonna Ta’ Pinu jkollha fil-qoxra tagħha wieħed mill-ħames affreski ta’ l-artist Sergio Favotto mwaħħlin man-niċeċ il-ġodda tal-Mixja tal-Pellegrin inawgurata ftit tal-jiem ilu fit-triq li twassal għas-Santwarju Ta’ Pinu.  L-affresk li jsebbaħ il-qoxra ta’ din il-ħarġa fil-fatt hu dak li jirrappreżenta t-tema “Marija Għajnuna ta’ l-Insara”, propju biex ifakkar ukoll ġrajja oħra sabiħa li seħħet dan l-aħħar f’dan is-Santwarju Marjan: iż-żjara ta’ l-Urna ta’ Don Bosco, devot kbir ta’ Marija taħt dan it-titlu. Read more…

Categories: Riċensjoni

In-Nisrani ma jitlifx rasu

June 19, 2015 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Kap

Qrajt b’interess l-ittra pastorali tal-isqfijiet tagħna Mons. Pawl Cremona O.P. u Mons. Mario Grech fil-bidu tar-Randan ta’ din is-sena. Meta qrajtha sirt iżjed konxju kemm in-Nisrani mgħandux biex u għalxiex jitlef rasu fil-ħajja mgħaġġla li qiegħdin ngħixu fiha. Għaliex? Read more…

Mill-pornografija għall-ħajja fi Kristu

June 19, 2015 1 comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar ħbieb kbar tiegħi laqqgħuni ma’ ġrajja li seħħet tassew u li lanqas ridt nemminha. Meta qrajtha tant kemm laqtitni li xtaqt ħafna naqsamha magħkom il-qarrejja. Dan qiegħed nagħmlu għax nemmen bis-sħiħ li l-ebda sitwazzjoni, iebsa kemm hi iebsa, ma’ tista’ twaqqaf lill-Mulej milli jaħdem u jibdel il-qlub tan-nies. Read more…